މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހުރާ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ކ.ހުރާ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

             މި ރަށުގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭ ހިނަވާގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)334/334/2019/42  އިއުލާނާއި

ގުޅިގެން އެއްވެސްފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީވެ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

9 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިންފެށިގެން 16 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12.30ގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލުން ބިޑްފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑްފޯމެއްގެއަގަކީ -/100

ރުފިޔާ އެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 8 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30 އަށް މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި

ދުވަހުގެ 12:30 އަށް މި ކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތް ތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންވަމެވެ.

          

                             27 ޝައުބާން 1440 

                             02  މެއި  2019  

02 މޭ 2019
ހޯދާ