އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖެނެރަލް ވޯރޑް މަރާމާތުކުރުން

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖެނެރަލް ވޯރޑްގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުކޮށް، އެއަރކަންޑިޝަން ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި (ނަމްބަރު: (IUL)ADAH-AH/INDIV/2019/4) އިޢުލާން، މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތައް ބަދަލުގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 08 މެއި 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 މެއި 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ