ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިނަވާގެ އިމާރާތް ކުރުން

             އިޢުލާން

ގއ.ގެމަނަފުށީ ގައި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުން.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނާނީ 8 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި.

އައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 19 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި.

އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ