ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހަށް މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި މި އޮފީހަށް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 މޭ 2 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 މޭ 12 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

23 ޝަޢުބާން 1440

28 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ