މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުއްޛިންނޫރައިން މިސްކިތުގެ ދެކުނުފަޅި މަގުގައި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ޕެލެޓްގައު ގަތުމާގުޅޭ

ކ.ހުރާ މަސްޖިދުއްޛިންނޫރައިން މިސްކިތުގެ ދެކުނުފަޅި މަގުގައި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ޕެލެޓްގައު ގަތުމާގުޅޭ

        މަސްޖިދުއްޛިންނޫރައިން މިސްކިތުގެ ދެކުނުފަޅި މަގުގައި (އިބުރާޙީމީ މަގު) ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ޕެލެޓްގައު ގަތުމަށްބޭނުންވާތީ ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)334/334/2019/38 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީވެ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ގަންނަންބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 4500 ފެލެޓްގާ
  • 8 ފެންހިންދާ ކާނު އަދި ކާނު ކަވަރު
  • ސީ ކާބު

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޭޕްރިލް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އާއި ހަމައަށް މި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް info@huraa.gov.mv

މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 7993018 އަދި 6640074 ނަމްބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 5 މެއި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ކ.ހުރާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

           މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތް ތަކަށް ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންވަމެވެ.

                             18  ޝައުބާން  1440 

                             23   އޭޕްރީލް  2019  

 

23 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ