އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ ސީ ތައް ސަރވިސް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން

  1. މި ސްކޫލްގެ އޭ ސީ ތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ.

2. މިބީލަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން 2019 އެޕްރީލް 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11.00 ގައި މި ސުކޫލުގައި އޮނާނެއެވެ.

3. ބިޑް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 2019 އެޕްރީލް 30 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

4. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 3323247 ށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

6. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

17  ޝަޢުބާން    1440

22 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ