މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި ޚިދުމަތް ކަނޑާލެވިފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އެކި އެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ލައްވާނަމަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްގެ ނަން

ފޯނު ނަންބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ރިސެޕްޝަން

3020200

މިނިސްޓާރސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

3020217

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް 

3020251

ލީގަލް އެންޑް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓް

3020257

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

3020239

އަޢުޤާފު އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން  

3020250

ސަޕޯރޓް ސާރވިސް ސެކްޝަން

3020233

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

3020282

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

3020229

މޮސްކު މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

3020283

އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއާރނަސް ޔުނިޓް  

3020256

ޒަކާތު ޔުނިޓް

3020246

ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޔުނިޓް 

3020270

މީޑިޔާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަން  

3020226

އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިޔޯ

3020290

އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ

3020268

 

 

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އެކި އެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ލައްވާނަމަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްގެ ނަން

ފޯނު ނަންބަރު

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަން

3335084

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަން

3338825

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފެކްސް ނަންބަރު

3335086

އެޑްމިން ސެކްޝަން

3019302

އެކަޑަމިކް ސެކްޝަން

3019328

ބަޖެޓް ސެކްޝަން

3019311

އެޗް.އާރ. ސެކްޝަން

3019315

 

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އެކި އެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ލައްވާނަމަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްގެ ނަން

ފޯނު ނަންބަރު

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރިސެޕްޝަން

3029300

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރިސެޕްޝަން

3029308

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރިސެޕްޝަން

3029306

 

އަދި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ނަންބަރުތަކެއް ނޫން ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

3005512

3306683

3313452

3315166

3330580

3306682

3006632

3306684

3313465

3315894

3330581

3313432

3008900

3307522

3313469

3324337

3330582

3315165

3008902

3308528

3313474

3324338

3331663

3324472

3008929

3312515

3315163

3324339

3346785

7991689

3305783

3313414

3315164

3324471

7987428

7991687

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

13 ޝަޢުބާން 1440

18 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ