މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހުރާ މަސްޖިދުއްޛިންނޫރައިން މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާ ފައިވާންރެކް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ކ.ހުރާ މަސްޖިދުއްޛިންނޫރައިން މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާ ފައިވާންރެކް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

             މަސްޖިދުއްޛިންނޫރައިން މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާ 6 ފައިވާންރެކް އަމިއްލަތަކެތީގައި ހަދައިގޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)334/334/2019/32  އިއުލާނާއި

ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކަކަށް ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢްލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 އާއި ހަމައަށް މި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް info@huraa.gov.mv މެދުވެރިކޮށް

ނުވަތަ 7993018 އަދި 6640074 ނަމްބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 އޭޕްރިލް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މި ކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

އެދެމެވެ.

           މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތް ތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންވަމެވެ.

   

                             12  ޝައުބާން  1440   

                             17  އޭޕްރީލް  2019  

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ