ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ސްވިޗް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ސްވިޗް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ސްވިޗް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 އެޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 އެޕްރީލް 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

11 ޝަޢުބާން 1440

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ