އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

     ނަންބަރު: IUL)32-A2-PR/1/2019/25)

 

 

އިޢުލާން

 

މިއޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި އޮފީހަށް 09 (ނުވައެއް) ހެވީލޯޑް ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 21 އެޕްރީލް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 24 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

10 ޝައުބާން  1440

 

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ