ހިތަދޫ ސްކޫލް/ ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ އުނިފޯމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

އެކްޓިވިޓީ އުނިފޯމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މިސްކޫލަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 މެއި 2019 އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

ޑރ.އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

 ޕްރިންސިޕަލް

 

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ