މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ދަށުން ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ބައެއް ފޯނު އަދި ފެކްސް ނަންބަރުތަކުގެ ޙިދުމަތް ހުއްޓާލެވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އިޢުލާން

 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ޙިދުމަތް ހުއްޓާލެވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އިދާރާ

ނަންބަރު

ބާވަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް / ކ. މާލެ

3013018

ފެކްސް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ / ކ. ވިލިނގިލި

3391696

ފެކްސް

ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

6888709

ފޯނު

ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

6608471

ފޯނު

ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

6528210

ފޯނު

ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

6528238

ފޯނު

ގދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

6842584

ފޯނު

ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

6862083

ފޯނު

 

 

ޝުކުރިއްޔާ

 

16 އެޕްރީލު 2019

 

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ