ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

                    މި ރަށު މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ތަކާއި ބަނދަރުބައްތިއާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

                    ވީމާ، މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާމާތާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

                    މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

15 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ