ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ފާރުގައި ރެދުއަޅާފައިވާ ތަންތަން ބެއްދުމާއި މުޅި އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ކުލަލާން ބޭނުންވެއްޖެ

c

 

ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ގދ. ތިނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                         

 

 

 

                                                  ނަންބަރ: 03/ASMH/MSS/IUL/2019

 

އިޢުލާން

 

ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ފާރުގައި ރެދުއަޅާފައިވާ ތަންތަން ބެއްދުމާއި މުޅި އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ކުލަލާން ބޭނުންވެއްޖެ:

           

ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ފާރުގައި ރެދުއަޅާފައިވާ ތަންތަން ބެއްދުމާއި މުޅި އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ކުލަލާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ ASMH/MSS/IUL/2017/11 (24 އޮކްޓޯބަރ 2017) އިޢުލާން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެމަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތުމާއި ގުޅިގެން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް  ޝައުގުވެރިވާ  ފަރާތްތަކުން 25 އޭޕްރީލް 2019 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:00  އަށް  ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 މެއި 2019  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

      11 ޝައުބާން 1440ހ

16 އޭޕްރީލް 2019މ

 

 

    

 

 

 

 

 

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ