މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ބައެއް ފޯންލައިންތައް ކަޑާލުމާއި އަދި ބައެއް ނަންބަރުތަކުން ގުޅޭނެކަމަށް

 

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                  ނަމްބަރ: IUL10-A/1/2019/09

އިޢުލާން     

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަށް ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު ތަކާއި ގުޅޭ

 

މި މިނިސްޓްރީ އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އަދި އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު ތައް:

 

1-      3302669 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

2-      3305539 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

3-      3308766 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

4-      3313325 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

5-      3321752 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

6-      3323820 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

7-      3337638 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

8-      3340050 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރިސެޕްޝަން.

9-      3306691 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ރިސެޕްޝަން.

 

     އަދި ދަންނަވަމެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކަކީ މިހާރު މި މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކުރަމުން ނުދާ ނަންބަރުތައް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

މިހާރު ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ތައް

1-      3304093

2-      3323826

3-      3328058

4-      3342064

 

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

 

 

 

 

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ