އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ.ހިތަދޫ މިސްކިތްދޮށުގެ، ޢަބްދުﷲ ދީދީ ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

ސ.ހިތަދޫ މިސްކިތްދޮށުގެ، ޢަބްދުﷲދީދީ  ގެ ފުރިހަމަނަން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޢަލީދީދީ އަށް 10 އޭޕްރީލް 2019ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

06 ޝަޢުބާން 1440

14 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ