އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/250)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

11.02

235

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް ޝިޔާމް، މ. ކަފިޔާވިލު، މާލެ

1

6.61

141

އަމިއްލަގޮތުން

ފާޠިމަތު ރިޝާނާ، މ. ވައިޓްބެލް، މާލެ

2

1.55

33

އަމިއްލަގޮތުން

އަނޫޝާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މ. ހެލެބެލިގެ، މާލެ

3

50.84

1084

އެމް.ޑީ.ޕީ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މ. ޕޮމްޕިޔާ، މާލެ

4

5.02

107

އަމިއްލަގޮތުން

އިލްޔާސް ފަރުހާދު، މ. ނާޒްލީމަންޒިލް، މާލެ

5

24.95

532

ޕީ.ޕީ.އެމް

އަސްމާ ރަޝީދު، މ. ވިލާދަށުގެ، މާލެ

6

 

2132

ޞައްޙަ ވޯޓު:

30

ބާޠިލް ވޯޓު:

2162

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3505

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2162

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

61.68

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، މ. ޕޮމްޕިޔާ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ