އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/240)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

26.73

518

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަރާއިރު، ލ. ފޮނަދޫ

1

1.14

22

އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ

އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޢަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 04-2-127، މާލެ

2

11.87

230

އަމިއްލަގޮތުން

އަޒްލީން އަޙްމަދު، ހިލިހިލާގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ

3

1.34

26

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް މުޢާޛް ޢަލީ، ހަޒާރުމާގެ، ނ. ފޮއްދޫ

4

5.37

104

އަމިއްލަގޮތުން

ޙަސަން ޝަހީދު، ތުނޑި. ލާސްޓްމޫވް، ލ. ގަން

5

48.30

936

އެމް.ޑީ.ޕީ

ޢަލީ ނިޔާޒް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 04-2-101، މާލެ

6

5.26

102

އަމިއްލަގޮތުން

ޣާނިމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 02-ޖީ-139، މާލެ

7

 

1938

ޞައްޙަ ވޯޓު:

29

ބާޠިލް ވޯޓު:

1967

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3093

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1967

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

63.60

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 04-2-101، ޢަލީ ނިޔާޒް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ