އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/243)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

1.61

38

އަމިއްލަގޮތުން

ސަހާމަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު، ހ. އެކްސްޓްރާ ހޭވަން، މާލެ

1

8.01

189

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ޝައިނީ، ހ. ރޯޒްބީމް، މާލެ

2

2.08

49

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ފަޟީލް، ހ. ކަނޑިގެ، މާލެ

3

5.12

121

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ދިލްޝާން ޢަބްދުﷲ، ހ. ސެނާއާގެ، މާލެ

4

12.07

285

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް ޒިޔާތު، ހ. އާހަމަ، މާލެ

5

31.47

743

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އަލްހާނު ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރުބައި، މާލެ

6

39.64

936

އެމް.ޑީ.ޕީ

އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، ހ. މިސްޓީނައިޓް، މާލެ

7

 

2361

ޞައްޙަ ވޯޓު:

47

ބާޠިލް ވޯޓު:

2408

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3376

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2408

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

71.33

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހ. މިސްޓީނައިޓް، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440  

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ