އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/253)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

26.85

468

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އާއިޝަތު ނާޡިމާ، ހ. ކޮޔަރ، މާލެ

1

10.33

180

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ނާޞިފު، ރިވަރސައިޑު، ސ. ހުޅުދޫ

2

59.61

1039

އެމް.ޑީ.ޕީ

ޙަސަން ލަޠީފް، ހ. ސީވީޑް، މާލެ

3

3.21

56

އަމިއްލަގޮތުން

ޙުސައިން ޙާމިދު، ހ. މުގުރިގެ، މާލެ

4

 

1743

ޞައްޙަ ވޯޓު:

29

ބާޠިލް ވޯޓު:

1772

ޖުމްލަ ވޯޓު:

2941

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1772

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

60.25

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހ. ސީވީޑް، ޙަސަން ލަޠީފް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ