އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/242)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

8.66

174

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އިރުތިޝާމް އާދަމް، ހ. އޯކިޑް، މާލެ

1

0.45

9

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހ. ހުދަންބަރުގެ، މާލެ

2

1.00

20

ޑީ.އާރު.ޕީ

މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް، ހ. އިސްފަހާން، މާލެ

3

46.52

935

އެމް.ޑީ.ޕީ

ޙުސައިން ޝަހީމް، ހ. އަދުންގެ، މާލެ

4

6.62

133

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ

5

6.37

128

އަމިއްލަގޮތުން

މޫސާ ޝިފާޢު، ހ. ވަވޮއި، މާލެ

6

10.50

211

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު އަފުސަހު، ހ. ދާލި، މާލެ

7

0.25

5

އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ.

އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ހ. ކިނާރާގެ، މާލެ

8

19.65

395

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ހ. ރުކުމާގެ، މާލެ

9

 

2010

ޞައްޙަ ވޯޓު:

25

ބާޠިލް ވޯޓު:

2035

ޖުމްލަ ވޯޓު:

2846

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2035

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

71.50

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހ. އަދުންގެ، ޙުސައިން ޝަހީމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ