އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/244)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

1.47

29

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ގ. އާކާޝްވިލާ، މާލެ

1

5.38

106

ޑީ.އާރު.ޕީ

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ޢަބްދުލްމުންޢިމް، މ. އަމްފާ، މާލެ

2

19.70

388

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް ޙަމްޒާ ޚަލީލް، ގ. ސުރުމުތި، މާލެ

3

70.41

1387

އެމް.ޑީ.ޕީ

އީވާ ޢަބްދުﷲ، ގ. ދޭލިޔާވިލާ، މާލެ 

4

3.05

60

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ނާއިޝް، ގ. ހެޕީސައިޑް، މާލެ

5

 

1970

ޞައްޙަ ވޯޓު:

35

ބާޠިލް ވޯޓު:

2005

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3635

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2005

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

55.16

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ގ. ދޭލިޔާވިލާ، އީވާ ޢަބްދުﷲ އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ