އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/245)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

6.54

159

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ޢާޡިމް، ގ. ވޯރކްހައުސް، މާލެ

1

21.60

525

ޕީ.ޕީ.އެމް

އަޙުމަދު އަސްޢަދު، ގ.މާލެ ހިޔާ 5-03 11/ މާލެ

2

16.09

391

އަމިއްލަގޮތުން

އާމިނަތު ނާދިރާ، ގ. ޒަމާނީޤުލްޝަން، މާލެ

3

4.20

102

އަމިއްލަގޮތުން

މިރްފަތު އިސްމާޢީލް ޝަފީޤު، ގ. ތުނަ، މާލެ

4

5.68

138

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޢަބްދުﷲ ނަވާޒު، ގ. އޮޅުފަޅު، މާލެ

5

45.88

1115

އެމް.ޑީ.ޕީ

މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް، ހ. ސްވޯރޑް، މާލެ

6

 

2430

ޞައްޙަ ވޯޓު:

45

ބާޠިލް ވޯޓު:

2475

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3617

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2475

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

68.43

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހ. ސްވޯރޑް، މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440   

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ