އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/236)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

26.46

468

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ޝެރީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު، ސަނީޑޭލް، ސ. މަރަދޫ

1

60.60

1072

އެމް.ޑީ.ޕީ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ހ. ދެނޫ، މާލެ

2

10.68

189

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ފަޟީލް ޢަލީދީދީ، ހެލެބެލިމާގެ، ސ. މަރަދޫ

3

2.26

40

އަމިއްލަގޮތުން

ފާޠިމަތު ބަދޫރާ، ލަކުސްލީން، ސ. މަރަދޫ

4

 

1769

ޞައްޙަ ވޯޓު:

34

ބާޠިލް ވޯޓު:

1803

ޖުމްލަ ވޯޓު:

2617

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1803

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

68.90

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހ. ދެނޫ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ