އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/237)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

26.68

761

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ގުލްހަޒާރުގެ، ސ. ހިތަދޫ

1

4.98

142

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

މުޙައްމަދު ޖިނާން ޖަލީލް، އެންދެރިމާގެ، ސ. ހިތަދޫ

2

22.83

651

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ސަޢީދު، ނަޔާގެ، ސ. ހިތަދޫ

3

4.00

114

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަލީ އިބްރާހީމް، ބޯށިވަލުގެ، ސ. ހިތަދޫ

4

41.51

1184

އެމް.ޑީ.ޕީ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނިޔާޒް،  ސ. ހިތަދޫ

5

 

2852

ޞައްޙަ ވޯޓު:

49

ބާޠިލް ވޯޓު:

2901

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3849

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2901

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

75.37

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ސ. ހިތަދޫ، ނިޔާޒް، މުޙައްމަދު އަސްލަމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440 

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ