އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/255)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

55.37

1470

އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަރާއިރު، ސ. ހިތަދޫ

1

43.54

1156

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޙުސައިން ޞާލިޙް، އަލި، ސ. ހިތަދޫ

3

1.09

29

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ޢާރިފް، ރެޑްބާޑް، ސ. ހިތަދޫ

4

 

2655

ޞައްޙަ ވޯޓު:

71

ބާޠިލް ވޯޓު:

2726

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3618

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2726

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

75.35

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ސ. ހިތަދޫ، އަރާއިރު، އަޙްމަދު ރަޝީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ