އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުބަލައިގަތުން

އިޢުލާން

1440 ވަނަ އަހަރު ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ތާރީޚް: 14 އެޕްރީލް 2019 އިން 28 އެޕްރީލް 2019 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި.

ގަޑި: 20:00 އިން 22:00 އަށް.

ވީމާ، ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއިއެކު ހިތަދޫ އަވަށުއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ