އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިތަދޫ 'މަސްޖިދުލް އަބްރާރު' ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން

އިޢުލާން

19 އެޕްރީލް 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ "މަސްޖިދުލް އަބްރާރު" ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

05 ޝަޢުބާން 1440

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ