ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާ ގުޅޭ

މިކުންފުނީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ، މެއި 2019 ވަނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރަމުންދާތީ އެކަން ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވޭނީ އަދި، ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 25 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ