މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފާހާނާތަކާއި، ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރިތަކުގައި ހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފާހާނާތަކާއި، ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރިތަކުގައި ހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ޙަރަކާތް

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގް ރޫމް - 01

13:00

10 އޭޕްރީލް 2019

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގް ރޫމް - 01

11:00

15 އޭޕްރީލް 2019

 

 

 

 

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަމަވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020239 ނަމްބަރު ފޯނަށެވެ.

 

                                  28     رَجَبْ   1440

04 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ