ހޯދާ
"މަސައްކަތް"ގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 28328 އިޢުލާން
މާޅެންދޫ މަދަރުސާ . 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ނޮވެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 04 ޑިސެންބަރު 2019 0000
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް . 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ނޮވެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 27 ނޮވެންބަރު 2019 0200
ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް . 20 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ނޮވެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2019 1100

ތާރީޚު: 18 ނޮވެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 26 ނޮވެންބަރު 2019 1130
ތޮއްޑޫ ސްކޫލް . 21 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ނޮވެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2019 1300