ހޯދާ
"މަސައްކަތް"ގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 27530 އިޢުލާން
Ministry of Environment . 16 hours ago

Date: 13 October 2019
Deadline: 24 October 2019 1100
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް . 17 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 1700
ދޮންފަނު ސްކޫލް . 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުންގަޑި: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019 1300
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް . 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުންގަޑި: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް . 20 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 1700