ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)434-PRC/434/2019/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1712
ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 0000
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

ނަންބަރު:  IUL)434-PRC/434/2019/27)

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން


އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

                       މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ސ.ހިތަދޫގައި ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު' އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)434-PRC/434/2019/13) (ތާރީޙް: 21 ފެބްރުވަރީ 2019) އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 


      30 ޖުމާދަލްއާޚިރް 1440

       07 މާރިޗް 2019          

 

 

                                                          

 

 

2019-03-07