މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)239-AHRI/239/2018/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1152
ސުންގަޑި: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2018 1000
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
State House maraamaathu

އިޢުލާން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

              ތ.ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

              ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ބުރާސްފަތި 11:00 އަށް

26 ސެޕްޓެމަބަރ 2018 ބުދަ ދުވަހު 10:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޭރު މާލަމް.

             އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 އިން އަޙްމަދު ޝައުގަތު އާއި އެވެ.

               26 ޛުލްޙިއްޖާ     1439 ހ

               06 ސެޕްޓެމްބަރ     2018 މ

 

                                                                          ރިޟުވާން ޢަބދުﷲ

                                                                    ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2018-09-05