ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)327-B/327/2018/8
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޖަނަވަރީ 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1138
ސުންގަޑި: 11 ފެބުރުވަރީ 2018 1400
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ. ނައިފަރު "އިރުދޭމާގެ" އާއި "ބީޗްރޯސް" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބޭހޭ:

ޅ. ނައިފަރު "އިރުދޭމާގެ" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު B-54) އާއި، "ބީޗްރޯސް" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު B-61) މި ދެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ދެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 ފެބްރުއަރީ 2018 ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2018-01-25