މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)13-K/13/2013/251
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0937
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ބޭނުމަށް ”ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ޑްރެއިނޭޖް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ވާރކްސް އިން ޏ. ފުވައްމުލައް ވެޓްލޭންޑްސް“ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީ ނަންބަރު IUL)13-K/13/2013/240) އިޢުލާން އެމިނިސްޓްރީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2013-11-24