މަސައްކަތް
ނަންބަރު: BML/PD: 2013/517
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ނޮވެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1556
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ހެޑްއޮފީސް ބިލްޑިންގގެ އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާބެހޭ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ހެޑްއޮފީސް ބިލްޑިންގގެ އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 26 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު  BML/PD-BID/2013/101  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަގެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

30 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

2013-11-04