މަސައްކަތް
ނަންބަރު: BML/PD: 2013/518
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ނޮވެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1509
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ހެޑްއޮފީސް ބިލްޑިންގގެ ތިރީ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަދަލުގެނެސް ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާބެހޭ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ހެޑްއޮފީސް ބިލްޑިންގގެ ތިރީ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަދަލުގެނެސް ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 26 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު BML/PD-BID/2013/065-1 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަގެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

30 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

2013-11-04