ތަމްރީނު
ނަންބަރު: FAM/IUL/2017/016
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޮގަސްޓް 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1452
ސުންގަޑި: 27 އޮގަސްޓް 2017 1400
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ.އެފް.ސީ "ސީ" ލައިސެންސް ކޯސް 2017 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި.

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                               

 

 

                                                                                                                                                                            ނަންބަރު:FAM/IUL/2017/016

 

އިއުލާން

              01 އޮކްޓޯބަރ އިން 14 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ "ސީ" ލައިސެންސް ކޯޗިންގ ސެޓްފިކެޓް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ (އަންހެން / ފިރިހެން) ފަރާތްތަކުން، މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު 27 އޮގަސްޓް 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ހުށައަޅާ ފޯމްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/3،000ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ) ދައްކަންވާނެއެވެ.

        މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެފް.އޭ.އެމްގެ ކައުންޓަރުންނާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރު 14:00 އާއި ހަމަޔަށް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.         

              07 އޮގަސްޓް 2017    

2017-08-07