މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)435-A4/2013/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޮކްޓޫބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0931
ޑްރަގް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު: IUL)435-A4/2013/23)ފ(10ސެޕްޓެންބަރު 2013) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން.

މިކޯޓަށް 5 ރަހަ ލޯގަނޑު ހެދުމަށް 10 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)435-A4/2013/23) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވުނު ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

27 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

2013-10-03