ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2015/129
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1755
ސުންގަޑި: 27 ސެޕްޓެންބަރު 2015 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އާރ.ޖީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުން

އިޢުލާން

އާރ.ޖީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(R.G INTERNATIONAL PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:C-347/2007 ގެ ރައުސްމާލު 1,000,000.00 (އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ އިން 100,000.00 (އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

12 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

2015-08-27