ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2013/ 69
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޖުލައި 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0948
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ބްލޫ އެންޑް ގޯލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (BLUE AND GOLD PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0404/2011 ގެ ނަން  2 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ޖެނިސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (GENISYS PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

23 ޝަޢުބާން 1434

2013-07-02