މަސައްކަތް
ނަންބަރު: AS- B/IU/2015/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 މޭ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1428
ސުންގަޑި: 18 މޭ 2015 1100
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭސީ ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އޭސީ ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ އޭސީތައް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 މޭ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 މޭ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

23 ރަޖަބު 1436

2015-05-12