ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2013/59
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖޫން 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1433
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަން ބަދަލުވުން

އިޢުލާނު

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MALDIVIAN AIR TAXI PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   C-0094/1992 ގެ ނަން 10 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (TRANS MALDIVIAN AIRWAYS PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

1 ޝަޢުބާން 1434

2013-06-10