ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 171-H3(PU)/IUL/2015/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖަނަވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1247
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

މިސަރވިސްގެ ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް، 702 މެގްނަމް (ހައިކަޓް) ބޫޓު ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ މިސަރވިސްގެ 171-H3(PU)/IUL/2015/05 ނަންބަރުގެ އިޢުލާނުގައި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

2015-01-11