މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)TAH-D/INDIV/2014/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1442
ސުންގަޑި: 06 ނޮވެންބަރު 2014 1300
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ތ. ގާދިފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ތ. ގާދިފުށީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)TAH-A/INDIV/2014/18) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ބީލަން ހުށަހެޅުން/ބީލަން ހުޅުވުން

ތަން

06 ނޮވެންބަރު 2014ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

12 ނޮވެންބަރު 2014ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، ކުންފުނީގެ ފަރާތުންނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

06 މުޙައްރަމް 1436

2014-10-30