މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 57-T/IU/2019/47
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1312
ސުންގަޑި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2019 1000
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: ރައިޒަން ސިސްޓަމެއް ގަތުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

           މިއިދާރާއަށް ރައިޒަން ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ބޭނުންވާ ރައިޒަން ސިސްޓަމްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  

 

Ryzen System x 1 Unit
AMD Ryzen 3900X

32GB memory

2TB NVMe SSD

Water-cooled CPU

NVIDIA RTX 4000 or AMD equivalent GPU

27" WQHD Photographer IPS Monitor

  • 99% Adobe RBG
  • Factory Calibrated Color Accuracy
  • Rotation Adjustment 90°
  • DisplayPort, HDMI

Built-in WiFi AC & Bluetooth 5.0
Wireless Keyboard & Mouse

Windows 10 Pro
Can be custom built or branded

Warranty: 3 Years

 

        ވީމާ، ރައިޒަން ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2019-10-03