ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)254/254/2019/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1134
ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިސުލް ޞަލާތު ކަރަންޓް ސަޕްލައި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ

                                              ނަމްބަރ: 254/254/2019/34(IUL) 

އިޢުލާން

 

މަސްޖިސުލް ޞަލާތު ކަރަންޓް ސަޕްލައި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ

 

މަސްޖިސުލް ޞަލާތު ކަރަންޓް ސަޕްލައި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.        

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ކުންފުނި އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔާފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމު ދޫކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތް ތަކުން ފޯމް ސިޓީ އުރާގައި ބަންދު ކުރެއްވުމަށްފަހު 03 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހު 11:00  އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ ފޯމް ކެނޑުން ހުށައަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ ޙާޟިރުގައި އޮންނާނެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންއެދޭ ފަރާތުން ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު ޖައްސަވާ  ސިޓީ އާއި އެކު އައިޑީ ހިއްޕަވައިގެން ޙާޟިރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު  ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

2019-09-23