Public Information
Number: HDC(161)-A/IU/2019/104 އިޢުލާން ނަންބަރ
Published Date: 02 September 2019
Published Time: 1137
Deadline: 25 September 2019 1100
Housing Development Corporation
Maldives
ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

Cancelled on 02 September 2019 1138


HDC (161)-A/IU/2019/104: އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 01 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:HDC(161)-A/IU/2019/102  އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

# އިމާރާތް ބާވަތް ޔުނިޓް ތަނުގެބޮޑުމިން (އަކަފޫޓޫ)  ކުލި (ދިވެހިރުފިޔާ) ބިޑްސެކިއުރިޓީ (ދިވެހިރުފިޔާ) ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ މުއްދަތު
1 ކޮމާރޝަލް ބްލޮކް. ބީ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް B-G-01 އަދި B-G-02 951.70 28,000.00 50,000.00 3 އަހަރު
2 އެޗް.ޑީ.ސީ. ބިލްޑިންގ ސްޓާފް ކެންޓީން ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ 885.00 - - 3 އަހަރު

 

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355153، 3355105 އަދި 3355177 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

03  މުޙައްރަމް  1441ހ.

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019މ. 

02 September 2019