ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 55(IUL)303-AS/2019/
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1314
ސުންގަޑި: 05 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1230
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ، އުނގޫފާރު " ކައުޘަރު " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

`

                        

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                       

ނަންބަރު:  55(IUL)303-AS/2019)

އިޢުލާން

 

ރ، އުނގޫފާރު " ކައުޘަރު " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

 

             ރ. އުނގޫފާރު " ކައުޘަރު " އެވެ. ކިޔާގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާތީ މިގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރި އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ވާނަމަ 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:30 ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

             ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

             28 ޛުލްޤައިދާ 1440     

             29 އޯގަސްޓް 2019  

2019-08-29